Ułatwienia w egzekucji

Nowe zmiany ustawowe mają spowodować ułatwienia w egzekucji. Na początku 2019 roku wchodzi w życie szereg zmian w Kodeksie postępowania cywilnego. Błędny adres pozwanego to uchylenie rygoru natychmiastowej wykonalności. W ...

Share This:

Nowe przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Już 13 lipca 2018 roku wchodzi w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.  Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy ma dostosować polskie przepisy do przepisów dyrektywy Parlamentu ...

Share This:

Sędziowie i kredyty frankowe

Kredyty frankowe coraz częściej stają się przedmiotem postępowań sądowych. Część sędziów rozstrzygających te sprawy posiada kredyty frankowe. Czy w takiej sytuacji sędziowie nie powinni wyłączać się z rozpoznawania tego typu ...

Share This:

Czy pracodawca może żądać od pracownika zaświadczenia o niekaralności?

Dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i naruszeń prawa posiadają szczególny status prawny na gruncie art. 10 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Pojęcie danych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa ...

Share This:

Skarga pauliańska może być stosowana przez Urzędy Skarbowe

Skarga pauliańska stanowi narzędzie walki z nieuczciwymi dłużnikami i tzw. ucieczką z majątkiem. Ucieczka z majątkiem polega na zbywaniu majątku na rzecz innych podmiotów, najczęściej z najbliższej rodziny dłużnika, w ...

Share This:

Nowe zasady składania sprawozdań finansowych i obowiązki nałożone na podmioty wpisane do KRS

Dla większości polskich spółek handlowych wielkimi krokami zbliża się termin na złożenie sprawozdania finansowego do sądu rejestrowego. Dotychczasowe zasady składania sprawozdań finansowych uległy gruntownym zmianom od 15 marca 2018 r. ...

Share This:

Skarga nadzwyczajna

Skarga nadzwyczajna to nowa, nieznana dotychczas polskiemu systemowi prawnemu, instytucja wprowadzona ustawą z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym. Choć ustawa wprowadzająca skargę nadzwyczajną weszła w życie w ...

Share This:

Konstytucja Biznesu

Dnia 30 kwietnia 2018 roku weszło w życie pięć ustaw dotyczących działalności gospodarczej, czyli tzw. Konstytucja Biznesu. W założeniu konstytucja biznesu ma ułatwić prowadzenie  działalności gospodarczej w Polsce. Jakie są najistotniejsze zmiany i ...

Share This:

Sytuacja prawna sygnalisty, czyli whistleblowing po polsku

Nadal nie milkną echa nad rządowym projektem ustawy o jawności życia publicznego i przepisów wprowadzających do polskiego porządku prawnego instytucję sygnalisty. Instytucja ta była znana w polskim prawie, ale do tej ...

Share This:

Zmiany przedawnienia czekają już tylko na podpis prezydenta

W zeszłym roku pisaliśmy o planach Ministerstwa Sprawiedliwości wprowadzenia zmiany w instytucji przedawnienia roszczeń.  W dniu 13 kwietnia 2018 roku Sejm uchwalił ustawę, która wprowadza zmiany w tym zakresie. Ustawa ...

Share This: