Powstanie sądów ds. własności intelektualnej jest coraz bardziej realne

Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad utworzeniem wyspecjalizowanych sądów w zakresie własności intelektualnej. To jednak nie koniec nowości, które zrewolucjonizują postępowanie w tych sprawach.

Sądy ds. Własności intelektualnej

Projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Obecnie sprawy dotyczące wspólnotowych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych rozpatrywane są przez specjalnie w tym celu utworzony wydział Sądu Okręgowego w Warszawie (XXII Wydział Sądu Okręgowego w Warszawie – Sąd Unijnych Znaków Towarowych i Wzorów Wspólnotowych). Ministerstwo planuje utworzyć cztery wydziały w sądach okręgowych w Gdańsku, Katowicach, Poznaniu i Warszawie oraz dwa wydziały sądów apelacyjnych w Warszawie i Katowicach. Zajmowałyby się one sprawami dotyczącymi ochrony praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczącymi m.in. wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych czy znaków towarowych. Dodatkowo, byłyby właściwe dla rozpatrywania spraw związanych z zapobieganiem i zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz sprawami o wykorzystanie dóbr osobistych w celu reklamy czy promocji przedsiębiorstwa, towarów lub usług.

Sąd w Warszawie jako „super sąd” byłby wyłącznie właściwy do rozpoznania spraw dotyczących programów komputerowych, wynalazków, wzorów użytkowych i tajemnic technicznych.

Zmiany proceduralne

Stworzenie wspomnianych sądów to nie koniec proponowanych zmian. Projekt zakłada konieczność zastępstwa procesowego stron w sprawach własności intelektualnej przez adwokatów i radców prawnych, a w sprawach własności przemysłowej przez rzeczników patentowych.

Zaproponowano również zmiany odnośnie do zabezpieczenia, wyjawiania i wydania dowodów oraz udzielenia informacji. Szczególnie ta ostatnia kwestia jest kluczowa dla prawidłowego formułowania roszczeń i ich egzekucji.

Bardzo istotną zmianą jest propozycja, aby postępowania dotyczące unieważnienia lub wygaszenia znaku lub wzoru były prowadzone nie tylko przed Urzędem Patentowym RP, ale także w drodze powództwa wzajemnego przed sądem.

Proponowany projekt dopuszcza również możliwość wytoczenia powództwa o ustalenie prawa w sprawach własności intelektualnej. Wskazano w nim wprost przesłanki, po których spełnieniu sąd uzna posiadanie przez powoda interesu prawnego.  

Podsumowanie

Próby utworzenia wyspecjalizowanych sądów były podejmowane już wielokrotnie w przeszłości, jednak wszystko wskazuje na to, że obecny projekt doczeka się realizacji. Niewątpliwie istnieje potrzeba zmian w tym obszarze, ponieważ w ubiegłym roku polskie sądy zajęły się blisko 2 tys. takich spraw. To prawie 30 proc. więcej niż w 2017 r., kiedy było ich nieco ponad 1,5 tys. Wydaje się, że proponowane zmiany pozytywnie wpłyną na przebieg postępowania. Dzięki specjalizacji, w tego rodzaju sprawach orzekać będą sędziowie obeznani z tą niełatwą materią, co obecnie niestety nie jest regułą. Wymóg zastępstwa procesowego przez profesjonalnych pełnomocników niewątpliwe wpłynie również na jakość oraz szybkość procedowania. Nowelizacja ma zostać przyjęta w drugim kwartale tego roku.

Share This: