Ważne zmiany w zakresie pozwoleń dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów

W ostatnich dniach opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579). Jedna z istotnych, wprowadzonych ww. ustawą zmian dotyczy wszystkich posiadaczy pozwoleń/zezwoleń obejmujących zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Jak było?

Na mocy opublikowanej w ubiegłym roku ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa zmieniająca), wszyscy posiadacze pozwoleń zintegrowanych, uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów zostali zobowiązani do złożenia wniosków o ich zmianę w celu dostosowania pozwoleń do zmienionych przepisów. Wyznaczony termin na złożenie wniosku to rok od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej (termin upływałby zatem we wrześniu b.r.).

Analogiczny termin na złożenie wniosków o zmianę decyzji (w zakresie określonym w ustawie zmieniającej) obowiązywał także posiadaczy odpadów, którzy uzyskali następujące decyzje:

  1. zezwolenie na zbieranie odpadów,
  2. zezwolenie na przetwarzanie odpadów,
  3. zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów; albo
  4. pozwolenie na wytwarzanie odpadów uwzględniające zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

W przypadku niezłożenia wniosku w terminie, ustawa zmieniająca przewiduje dość dotkliwe konsekwencje w postaci wygaśnięcia decyzji wymienionych w pkt. 1 – 4 powyżej lub wygaśnięcie pozwolenia zintegrowanego w zakresie gospodarowania odpadami.

Co zmienia ustawa?

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku przewiduje zmianę terminu na złożenie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego lub decyzji wymienionych w pkt. 1 – 4. Zgodnie z ustawą, wnioski o zmianę tych decyzji powinny zostać złożone do dnia 5 marca 2020 roku.

Czy zmiana ma znaczenie dla wytwórców odpadów?

Pomimo, że obowiązek złożenia wniosków o zmianę pozwoleń/zezwoleń obejmujących zbieranie lub przetwarzanie odpadów dotyczy podmiotów zbierających i/lub przetwarzających odpady, konsekwencje tej regulacji mogą dotknąć także wytwórców odpadów.

Jak wspomniano powyżej, w przypadku niezłożenia w terminie wniosku o zmianę pozwoleń/zezwoleń obejmujących przetwarzanie i/lub zbieranie odpadów, decyzje te wygasają.

Wytwórca odpadów przekazujący wytworzone odpady innemu podmiotowi powinien zatem zweryfikować, czy podmiot ten złożył odpowiedni wniosek i czy po dniu 5 marca 2020 roku nadal dysponuje odpowiednimi pozwoleniami/zezwoleniami dotyczącymi zbierania lub przetwarzania odpadów.

W innym przypadku może się okazać, że wytwórca odpadów przekazuje je podmiotowi nie posiadającemu stosownych pozwoleń/zezwoleń, co może przysporzyć mu problemów (łącznie z odpowiedzialnością wykroczeniową za przekazanie odpadów podmiotowi nieuprawnionemu).

Share This: