Decyzję środowiskową będzie łatwiej uzyskać

Proponowane zmiany w przepisach mogą się przyczynić do znacznego uproszczenia procedury i tym samym usprawnić realizację inwestycji.

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jeśli zmiany wejdą w życie, to procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może zostać uproszczona.

Warto zwrócić uwagę na propozycję zmiany w art. 74 ust. 3a ustawy, która polega na doprecyzowaniu pojęcia obszaru, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (przy pozostawieniu również co do zasady kryteriów dotychczasowych). Projekt przewiduje w tym względzie zmianę polegającą na…

Pełna treść artykułu

Share This: