Zmiany w PPSA. Skargę można złożyć drogą elektroniczną

Zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym od 31 maja 2019 roku.

W dniu 31 maja 2019 roku weszły w życie ważne zmiany między innymi w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (PPSA).

Wprowadzono je między innymi ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 roku o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku, poz. 934). Zgodnie z art. 8 tej ustawy, wchodzi ona w życie z dniem 31 maja 2019 roku. Głównym celem zmian jest zapewnienie stronom postępowania sądowoadministracyjnego możliwości elektronicznej wymiany korespondencji z sądem, i elektronizacja postępowania przed sądami administracyjnymi. Z uzasadnienia projektu nowelizacji wynika, że obecnie prowadzone są prace nad stworzeniem systemu teleinformatycznego, który posłuży wszystkim sądom administracyjnym w Polsce – „System ten umożliwi stronom i uczestnikom postępowania m.in. korzystanie z elektronicznej komunikacji z sądem w ich sprawach. Sądom zaś zapewni możliwość prowadzenia akt w postaci elektronicznej, a przede wszystkim pozwoli na optymalizację efektywności pracy sędziów i pracowników sądów administracyjnych”.

Możliwość wniesienia skargi drogą elektroniczną

W myśl art. 54 § 1a PPSA w wersji obowiązującej od dnia 31 maja 2019 roku, skargę do sądu administracyjnego można wnieść również w formie dokumentu elektronicznego, do elektronicznej skrzynki organ administracji, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi. W tym przypadku organ ma obowiązek potwierdzić wniesienie pisma w formie dokumentu elektronicznego do swojej elektronicznej skrzynki nadawczej przez przesłanie urzędowego poświadczenia odbioru w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny (art. 49a PPSA). Z kolei art. 54 § 2 PPSA w wersji zmienionej przedmiotową nowelizacją, przekazanie skargi sądowi przez organ administracji następuje w postaci papierowej lub elektronicznej, tak jak dotychczas w terminie trzydziestu dni o jej otrzymania.

Sąd doręczy pismo również elektronicznie

Wprowadzone zostały również zmiany w zasadach doręczeń pism przez sąd administracyjny. Obowiązujący od 31 maja 2019 roku zmieniony art. 65 § 1 PPSA stanowi, że doręczenia przez sąd dokonywana jest pocztą, przez pracowników sądu, inne upoważnione przez sąd osoby lub organy, ale także może nastąpić za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Ta ostatnia forma doręczenia może mieć miejsce, jeżeli strona postępowania sądowoadministracyjnego: – wniosła pismo w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą sądu lub organu, za pośrednictwem którego składane jest pismo; – wystąpiła do sądu o takie doręczenie i wskazała sądowi adres elektroniczny, lub wyraziła zgodę na doręczanie pism za pomocą tych środków i wskazała sądowi adres elektroniczny (nowododany art. 74a § 1 pkt 1-3 PPSA).

Możliwość rezygnacji z doręczania pism drogą elektroniczną

Strona będzie miała również możliwość zrezygnować z doręczania pism drogą elektroniczną. Konieczne będzie w tym celu złożenie oświadczenia o rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej, które powinno mieć formę dokumentu elektronicznego. Skutkiem skutecznego złożenia oświadczenia będzie powrót do doręczania pism przez sąd w innej formie niż elektroniczna (art. 74a § 2 PPSA).

Prowadzenie i udostępnianie akt w formie elektronicznej

Akta sprawy również będą mogły być tworzone w postaci elektronicznej (art. 12a § 1 PPSA). W takim przypadku udostępnienie stronom akt sprawy następować będzie w sposób określony w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Inne zmiany

Niezależnie od powyżej zasygnalizowanych zmian, dotyczących umożliwienia stronom elektronicznej komunikacji z sądem i dostępu do akt sądowych drogą elektroniczną, wprowadzono również na wzór postępowania cywilnego obowiązek podawania w pierwszym piśmie numeru PESEL strony wnoszącej pismo będącej osobą fizyczną, oraz numeru PESEL jej przedstawiciela ustawowego, a także numeru KRS (a w jego braku numeru identyfikacyjnego REGON). Należy wskazać, że w dotychczasowej praktyce, mimo braku takiego obowiązku formalnie, numery PESEL i KRS były już często podawany przez pełnomocników reprezentujących Klientów przed WSA i NSA.

Wprowadzane zmiany należy ocenić pozytywnie, jako kolejny krok prowadzący do ułatwienia i uelastycznienia postępowania sądowoadministracyjnego.

Share This: