BĘDĄ WAŻNE ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM

Zapowiadają się ważne zmiany w prawie budowlanym. Zaproponowało je Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. W uzasadnieniu projektu zamieszczonego na stronach Rządowego Centrum Legislacji czytamy, że planowane zmiany wynikają z potrzeby „uproszczenia i przyspieszenia procesu inwestycyjno-budowlanego oraz zapewnienia większej stabilności podejmowanych w nim rozstrzygnięć”.

Poniżej krótkie omówienie kilku wybranych spośród projektowanych rozwiązań, które wydają się istotne.

 

Bez potrzeby upoważnienia od ministra przy odstępstwie od przepisów techniczno-budowlanych dla budynków.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej będzie mógł samodzielnie zdecydować, czy udzielić czy też odmówić inwestorowi udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dla budynków. Nie będzie konieczne występowanie w tej sprawie o upoważnienie do ministra, co obecnie znacznie wydłuża całą procedurę. Ponadto, projektowany art. 9 ust. 3 prawa budowlanego wyraźnie wskazuje, kiedy należy złożyć wniosek o udzielenie zgody na odstępstwo, precyzując iż nastąpić to powinno przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę albo o zmianie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Upoważnienie od ministra ma być natomiast nadal wymagane w stosunku do obiektów budowlanych innych niż budynki. Procedurę związaną z jego uzyskaniem regulować ma nowo dodany art. 9a prawa budowlanego.

Łatwiej rozróżnimy kiedy wymagane pozwolenie na budowę a kiedy zgłoszenie

Uproszczeniu mają ulec art. 29 i 30 prawa budowlanego, którym to przepisom nadano bardziej czytelną formę. W uzasadnieniu projektu zadeklarowano, że  celem ich zmiany jest umożliwienie inwestorom nieskomplikowanego ustalenia, czy planowana inwestycja podlegać będzie konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, czy może jedynie zgłoszenia, a także wyraźnego wyodrębnienia przypadków kiedy ani pozwolenie na budowę ani zgłoszenie nie będą wymagane.  Art. 29 ust. 1 zawierać ma katalog budów, które nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę, ale wymagają zgłoszenia, art. 29 ust. 2 katalog tych które nie wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę ani zgłoszenia, art. 29 ust. 3 wyraźnie określać ma, wykonywanie jakich robót budowlanych nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, ale wymaga zgłoszenia, a art. 29 ust. 4 – które roboty budowlane nie wymagają ani decyzji o pozwoleniu na budowę ani zgłoszenia. Uchylone mają być natomiast dotychczas regulujące powyższe kwestie art. 30 ust. 1 i ust. 1a prawa budowlanego.

Obiekty małej architektury bez pozwolenia i bez zgłoszenia

Dodatkowo, obiekty małej architektury mają być całkowicie zwolnione z obowiązku zarówno uzyskania pozwolenia na budowę, jak i zgłoszenia, bez względu na to, w jakim miejscu planowane jest ich zlokalizowanie.

Podział projektu budowlanego i zatwierdzenie tylko dwóch spośród trzech jego części

Projektodawcy zaproponowali podział projektu budowlanego na projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny (art. 34 ust. 3 ustawy). Po wprowadzeniu zmiany, zatwierdzeniu przez organ administracji architektoniczno-budowlanej w decyzji o pozwoleniu na budowę podlegać mają wyłącznie dwie pierwsze części: projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany. Projekt techniczny w ogóle nie będzie podlegał zatwierdzeniu przez organ, nie będzie też konieczności jego przedłożenia, będzie musiał natomiast być zgodny z projektem architektoniczno-budowlanym.

W uzasadnieniu projektu nowelizacji czytamy, że zaproponowany podział projektu budowlanego dokonany ma zostać „w celu uczynienia bardziej czytelnym zakresu odpowiedzialności projektanta oraz organów administracji”, oraz że „rozróżnienie elementów projektu budowlanego które będą podlegały weryfikacji przez organ administracji publicznej od elementów, za których prawidłowe sporządzenie odpowiadać będą wyłącznie projektanci, sprawi, że wydawanie decyzji pozwolenia na budowę, czy też przyjęcie zgłoszenia wraz z projektem, będzie przebiegało sprawniej i szybciej”.

Zmianę tę należy ocenić pozytywnie, biorąc pod uwagę dotychczas pojawiające się wątpliwości co do zakresu odpowiedzialności projektanta i braku niejednokrotnie możliwości jej precyzyjnego oddzielenia od odpowiedzialności organu administracji architektoniczno-budowlanej.

Pozwolenie na budowę też po zakończeniu robót budowlanych

Zaproponowano także zmianę w art. 37 ust. 2 prawa budowlanego, poprzez jednoznaczne wskazanie, że w przypadku np. stwierdzenia nieważności albo uchylenia pozwolenia na budowę, nowe pozwolenie wydaje się również wtedy, gdy roboty budowlane zostały już zakończone. Dotychczas kwestia ta budziła wątpliwości interpretacyjne, stąd pozytywnie należy ocenić inicjatywę ustawodawcy w kierunku jej uregulowania.

5-letni termin na stwierdzenie nieważności pozwolenia na budowę

Bardzo istotną i potrzebną zmianą z punktu widzenia trwałości decyzji o pozwoleniu na budowę, a tym samym zapewnienia większej pewności inwestorom jako jej adresatom, jest wprowadzenie w nowo dodanym art. 37b prawa budowlanego 5 letniego terminu, po upływie którego nie będzie możliwe stwierdzenie nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę. Termin ten liczony będzie od dnia doręczenia lub ogłoszenia pozwolenia, a odpowiednie zastosowanie znajdzie w takim przypadku art. 158 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Brak konieczności zgody dotychczasowego inwestora na przeniesienie pozwolenia na budowę

W art. 40 prawa budowlanego, regulującym przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę, ma zostać wprowadzona zmiana dotycząca sytuacji, w której doszło do zbycia własności nieruchomości objętej pozwoleniem. W takim przypadku, jeżeli zmiana w tym zakresie wejdzie w życie, zgoda dotychczasowego inwestora na przeniesienie pozwolenia nie będzie wymagana. Zaproponowana zmiana ma duże znaczenie praktyczne, zapobiegnie bowiem powstawaniu w przyszłości dotychczas często spotykanych sytuacji problematycznych, w których kupujący nieruchomości z rozpoczętą budową miał problem z dokończeniem budowy, jeśli z jakichś przyczyn nie doszło do przeniesienia na niego uzyskanego przez poprzedniego właściciela pozwolenia.

Przepis przejściowy

Zgodnie z art. 22 ust. 1 projektu, do spraw wszczętych i nie zakończonych do dnia wejścia w życie zmiany zastosowanie mają mieć przepisy prawa budowlanego w brzmieniu dotychczasowym.

Share This: