BĘDĄ UŁATWIENIA W PROCEDURZE UZYSKIWANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ?

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Jeśli zmiany wejdą w życie, uproszczeniu może ulec procedura wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

100 metrów jako kryterium uznania za obszar oddziaływania inwestycji

W projekcie warto zwrócić uwagę na propozycję zmiany w art. 74 ust. 3 a ustawy, która polega na doprecyzowaniu pojęcia obszaru, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie (przy pozostawieniu również co do zasady kryteriów dotychczasowych). Projekt przewiduje w tym względzie zmianę polegającą na wskazaniu, że przez obszar ten rozumieć należy „działki położone na przewidywanym terenie, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz działki znajdujące się w odległości nie większej niż 100 m od granic tego terenu”, co z pewnością ułatwiłoby organom administracji rozstrzyganie wątpliwości w tym zakresie.

Obwieszczenia już przy liczbie stron przekraczającej 10

Projekt przewiduje ponadto zmianę w art. 74 ust. 3 ustawy, polegającą na zawiadamianiu stron postępowań o wydanie decyzji i środowiskowych uwarunkowaniach oraz w sprawie uchylenia lub zmiany, stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia decyzji lub wznowienia postępowania w sprawie tej decyzji  poprzez obwieszczenie, gdy ich liczba przekracza 10. Dotychczas do stosowania tej formy zawiadomień uprawniała organ dopiero liczba stron przekraczająca 20.

Ułatwienia specustawowe w przypadku zbycia nieruchomości w toku postępowania i nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Zaproponowane zostały również dalsze zmiany w art. 74 ustawy, polegające na dodaniu nowych w nim nowych przepisów ust. 3b do 3h, ułatwiających zawiadomienie stron o toczącym się postępowaniu  (skuteczność zawiadomień dokonanych na adres ustalony w oparciu ewidencję gruntów lub o dokumenty przedłożone przez wnoszącego podanie, brak stosowania art. 97 § 1 pkt 1 i pkt 4 kpa w przypadku braku aktualnych danych stron w rejestrach, obowiązek zawiadomienia o nowym nabywcy lub użytkowniku wieczystym nieruchomości w przypadku zbycia jej w toku postępowania i brak podstaw do wznowienia postępowania w przypadku jego niedopełnienia, brak przeszkód w prowadzeniu postępowania w stosunku do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym i dopuszczenie zawiadomienia stron w tym przypadku poprzez obwieszczenie).

Wniosek o zawieszenie tylko ze strony inwestora

W projekcie znalazł się również nowy art. 86 d, zgodnie z którym organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zawiesza postępowanie na wniosek podmiotu planującego realizację przedsięwzięcia (jeżeli nie zagraża to interesowi społecznemu), również ten podmiot może wystąpić o podjęcie postępowania. Wyłączone ma być natomiast stosowanie art. 98 kpa, czyli brak będzie konieczności uzyskiwania zgody pozostałych stron na zawieszenie postępowania, jak również podejmowania go na wniosek innych stron niż podmiot planujący realizację przedsięwzięcia.

Propozycje zawarte w projekcie należy ocenić pozytywnie, mogą się one bowiem przyczynić do znacznego uproszczenia całej procedury, a tym samym ułatwić realizację inwestycji.

Share This: