Pakiet ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorstw czyli tzw. Pakiet MŚP

Pakiet MŚP to rządowy projekt noweli niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Pomysłodawcą jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Projekt wpłynął do sejmu w dniu 25 września 2018 r. Po pierwszym czytaniu dokument trafił do dalszych prac w Komisji nadzwyczajnej do spraw deregulacji. To kolejna – po pakiecie „100 zmian dla firm” oraz Konstytucji Biznesu – propozycja, która ma ułatwić życie polskim przedsiębiorcom.

Założenia i cel regulacji

Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie zmian do szeregu ustaw, których głównym celem jest uproszczenie i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Powinny one stworzyć lepsze warunki dla podejmowania przez przedsiębiorców inicjatyw rozwijających ich podstawowe aktywności, odciążając ich w wypełnianiu obowiązków biurokratycznych. Projekt zakłada wprowadzenie regulacji skierowanych na redukcję obciążeń administracyjnych nakładanych na przedsiębiorców i rozszerzenie już obowiązujących uprawnień na szerszą kategorię podmiotów. Projekt wyjaśnia też pewne ujawnione wątpliwości interpretacyjne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej. Ponadto wprowadza zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców, jak również narzędzia minimalizujące ryzyko związane z obciążeniami podatkowymi oraz prowadzeniem kontaktów biznesowych z nierzetelnymi kontrahentami. Proponowane zmiany są również wyrazem dążenia do cyfrowego państwa usługowego. Elektronizacja obsługi obywateli i przedsiębiorców poprawi funkcjonowanie administracji, obniży jej koszty i uprości działalność przedsiębiorstw.

Zakres zmian

Założone cele projektu są realizowane poprzez zmiany w dwóch obszarach: prawa podatkowego i prawa gospodarczego. W zakresie prawa podatkowego projekt zakłada zmiany w podatkach dochodowych, w ustawie o rachunkowości, w Ordynacji podatkowej, w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych, w ustawie o podatku od towarów i usług, w ustawie Prawo celne oraz w ustawie o Podatku akcyzowym. W projekcie przewidziano również ujednolicenie wzorów wszystkich formularzy w zakresie podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego. Ponadto zmiany mają objąć ustawę Kodeks cywilny, Kodeks spółek handlowych, ustawę o administrowaniu obrotem towarami za granicą, Kodeks pracy, ustawę o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawę o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Prawo o ruchu drogowym oraz Prawo przewozowe.

Najważniejsze zmiany

Pakiet MŚP to prawie 50 uproszczeń, najważniejsze z nich to:

Podwyższenie progu sprzedaży, który uprawnia do uzyskania statusu tzw. małego podatnika – z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Status „małego podatnika” daje prawo ułatwień w amortyzacji, do kwartalnego wpłacania zaliczek oraz do niższego opodatkowania (w CIT).

Możliwość wliczenia wartości pracy małżonka do kosztów uzyskania przychodu. Mówiąc krótko – jeśli podatnik zatrudnia małżonka, to będzie to traktowane tak samo, jakby zatrudniał osobę spoza najbliższej rodziny.

Możliwość jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł. Dopiero nadwyżka tej kwoty byłaby rozliczana na dotychczasowych zasadach, uwzględniających maksymalnie 50 proc. w jednym roku.

Likwidacja obowiązku okresowych szkoleń BHP dla 5 mln pracowników branż, które są najmniej wypadkowe. Zmiana obejmie pracowników administracyjno-biurowych zatrudnionych u pracodawcy zakwalifikowanego do grupy zawodowej, dla której określono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka.

Skrócenie do 5 lat okresu obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych. Obecnie obowiązek ten jest bezterminowy.

Projekt noweli przewiduje szereg innych ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorstw. Według szacunków rządu zmiany mają przynieść firmom oszczędności na poziomie ok. 4 mld w ciągu 10 lat. Większość nowych regulacji zacznie obowiązywać już z początkiem 2019 r. Z oceną czy rozwiązania przygotowane w Pakiecie MŚP rzeczywiście ułatwią firmom prowadzenie działalności gospodarczej będzie trzeba poczekać.

Share This: