Krajowy Rejestr Zadłużonych

Krajowy Rejestr Zadłużonych, to nowy jawny rejestr, który ma zastąpić dotychczas obowiązujące, nieskuteczne rozwiązania i zwiększyć pewność obrotu gospodarczego.

Coraz bardziej powszechny staje się problem nadmiernego zadłużenia. Konsekwencją tego jest potrzeba ujawniania danych o osobach i podmiotach, które nie regulują swoich zobowiązań.  W czerwcu Sejm rozpoczął procedowanie nad rządowym projektem ustawy o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

Od kiedy Krajowy Rejestr Zadłużonych będzie dostępny?

Planowany termin uruchomienia nowego rejestru to 1 lutego 2019 roku.

Krajowy Rejestr Zadłużonych ma zastąpić istniejący Rejestr Dłużników Niewypłacalnych i projektowany, ale dotychczas nadal nieutworzony Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości.

Jakie informacje będą ujawnione w Krajowym Rejestrze Zadłużonych?

Krajowy Rejestr Zadłużonych ma być źródłem informacji o podmiotach niewypłacalnych, zagrożonych niewypłacalnością lub podmiotach, wobec których umorzono egzekucję wobec stwierdzenia bezskuteczności.

W rejestrze mają być ujawnione m.in.:

  • dane osób i podmiotów, wobec których są lub były prowadzone postępowania upadłościowe i restrukturyzacyjne,
  • orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej,
  • informacje o postępowaniach o uznanie orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego,
  • informacje o wspólnikach osobowych spółek handlowych, którzy ponoszą odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem,
  • dane dłużników, wobec których została umorzona egzekucja z powodu bezskuteczności,
  • dane o dłużnikach alimentacyjnych, względem których toczy się egzekucja, a których zaległość przekracza 3 miesiące.

Rejestr ma być w pełni nowoczesny, całkowicie jawny i powszechnie dostępny za pośrednictwem Internetu.

Projektodawcy podkreślają, że dane, które będą ujawniane w rejestrze mają w sposób jednoznaczny identyfikować dłużnika, a jednocześnie pozwalać na stosunkowo łatwe wyszukiwanie. Kryteriami wyszukiwania mają być PESEL, NIP, Regon. Ma to gwarantować rzetelność informacji udostępnianych za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Jak długo dane dłużnika będą ujawnione w Krajowym Rejestrze Zadłużonych?

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy ogólną zasadą jest zaprzestanie ujawniania danych w rejestrze automatycznie po upływie 10 lat od dnia prawomocnego zakończenia lub umorzenia postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego. Ustawa przewiduje natomiast 7-letni termin ujawnienia w Krajowym Rejestrze Zadłużonych danych o osobach, wobec których umorzono egzekucję ze względu na jej bezskuteczność. Projekt przewiduje także zaprzestanie ujawniania określonych danych wyjątkowo po upływie 3 lat, jedynie w określonych w ustawie przypadkach.

Tak długie ujawnianie danych w rejestrze ma zwiększać pewność obrotu gospodarczego i promować pożądane zachowania uczestników rynku. Pewność obrotu ma być także zagwarantowana poprzez istnienie procedury zmiany lub usunięcia informacji błędnych lub nieaktualnych.

Share This: