Co nowego w związkach zawodowych?

Związki zawodowe czekają dość istotne zmiany. Wpłyną one nie tylko na działalność samych związków zawodowych, ale także na funkcjonowanie podmiotów zatrudniających. Zmiany te wynikają z opublikowanej w dniu 22 sierpnia 2018 r. w Dzienniku Ustaw ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw.

Przede wszystkim rozszerzeniu ulegnie katalog osób uprawnionych do zrzeszania się w związki zawodowe. I tak, związki zawodowe będą mogły tworzyć i wstępować do nich osoby wykonujące pracę zarobkową. Obok pracowników będą to również osoby świadczące pracę za wynagrodzeniem na innej podstawie niż stosunek pracy, czyli np. na podstawie umowy zlecenia / umowy o świadczenie usług. Ważne jest, że do związków zawodowych będą mogli przynależeć także samozatrudnieni (osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą).

Jednocześnie modyfikacji ulegną obowiązki pracodawcy związane z przestrzeganiem zakazu nierównego traktowania z uwagi na przynależność związkową. Osoby wykonujące pracę zarobkową na innej podstawie niż stosunek pracy również będą podlegać ochronie w zakresie nierównego traktowania związanego z zaangażowaniem (lub jego brakiem) w działalność  związków zawodowych.

Przedmiotowa nowelizacja zmienia też zasady raportowania  przez zakładowe organizacje związkowe do podmiotów zatrudniających o liczbie swoich członków. Po wejściu w życie nowych przepisów organizacje związkowe będą zobowiązane do przedkładania informacji o liczbie członków jedynie dwa razy w roku, według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia.

Istotną zmianą, którą wprowadzi przedmiotowa nowelizacja, są nowe reguły ustalania reprezentatywności organizacji związkowej. Dotychczas kwestia ta była określona w kodeksie pracy. W świetle nowych regulacji to czy organizacja związkowa jest reprezentatywna ustalane będzie w oparciu o przepisy ustawy o związkach zawodowych. Ponadto, zmianie ulegnie próg, od którego organizacja związkowa uważana będzie za reprezentatywną.

Poza powyższymi zmianami, nowelizacja przewiduje również modyfikacje w zakresie ochrony stosunku prawnego działacza związkowego. Przede wszystkim organizacja związkowa będzie mieć określony termin na wyrażenie zgody lub odmowę wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku prawnego z działaczem związkowym lub jego zmianę.

Większość przedstawionych zmian wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

Share This: