Dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej

Dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej czekają poważne zmiany. Dnia 25 lipca 2018 roku Prezydent podpisał ustawę o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Ustawa, której ogłoszenie planowane jest na koniec sierpnia, ma rozwiązać dotychczasowe problemy powstające wraz ze śmiercią przedsiębiorcy prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą.

Dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej dotychczas

W dotychczasowym stanie prawnym zachowanie pełnej ciągłości firmy po śmierci jej właściciela było w zasadzie niemożliwe. Wraz ze śmiercią właściciela wygasało wiele uprawnień m.in. do posługiwania się numerem NIP przedsiębiorstwa. Wygasały także wszelkie umowy o pracę, udzielone pełnomocnictwa czy decyzje administracyjne niezbędne do prowadzenia działalności. To wszystko powodowało, że praktycznie wraz ze śmiercią właściciela firmy, o ile sam przedsiębiorca o to nie zadbał, umierała też jego firma. Nowo uchwalona ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej umożliwia zachowanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa od momentu otwarcia spadku po przedsiębiorcy do jego działu.

Przedsiębiorstwo w spadku zapłaci podatki

Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorstwo w spadku będzie posiadało podmiotowość prawno-podatkową. Oznacza to, że przedsiębiorstwo w spadku będzie podatnikiem m.in. podatku dochodowego. Jednocześnie przedsiębiorstwo w spadku będzie mogło korzystać z interpretacji podatkowych wydanych wobec zmarłego przedsiębiorcy. To wszystko ma zapewnić ciągłość przedsiębiorstwa w zakresie regulowania podatków w okresie trwania zarządu sukcesyjnego.

Zarząd sukcesyjny

Nowo uchwalona ustawa wprowadza instytucję zarządu sukcesyjnego oraz zarządcy sukcesyjnego. Ma ona umożliwić dziedziczenie jednoosobowej działalności gospodarczej.

Zarządcę będzie mógł powołać za swojego życia przedsiębiorca, a w przypadku niedokonania przez niego wyboru, po śmieci przedsiębiorcy zarządcę będzie mógł powołać m.in. małżonek przedsiębiorcy lub inny spadkobierca ustawowy.

Co istotne uprawnienie do powołania zarządcy sukcesyjnego wygaśnie z upływem dwóch miesięcy od dnia śmierci przedsiębiorcy. Zaś sam zarząd sukcesyjny wygaśnie z upływem maksymalnie dwóch lat od dnia śmierci przedsiębiorcy.

Zarząd sukcesyjny obejmie zobowiązanie do prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku oraz umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa w spadku. Zarządca sukcesyjny będzie działał w imieniu własnym lecz na rachunek właściciela przedsiębiorstwa w spadku. W sprawach wynikających z prowadzenia przedsiębiorstwa w spadku zarządca sukcesyjny posłuży się dotychczasową firmą przedsiębiorcy z dodatkiem „w spadku”. Zarząd sukcesyjny nie będzie mógł być przeniesiony na inną osobę, jednakże zarządca sukcesyjny będzie mógł ustanowić pełnomocnika do poszczególnej czynności lub pewnego rodzaju czynności.

Do ustanowienia zarządu sukcesyjnego należy: powołać zarządcę sukcesyjnego, uzyskać zgodę osoby powołanej oraz dokonać wpisu do CEIDG.

Kiedy zmiany wejdą w życie

Ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa ma szansę wejść w życie już w listopadzie tego roku i będzie stosowana wobec przedsiębiorców, których śmierć nastąpiła po dniu poprzedzającym dzień jej wejścia w życie.

Zmiany w przepisach polegające na zapewnieniu ciągłości działalności przedsiębiorcy należy ocenić pozytywnie.

Share This: