Obowiązkowe ubezpieczenie OC – czy zawsze nas chroni?

OC – te dwie litery powinny być znane wszystkim kierowcom pojazdów mechanicznych na polskich drogach. Nie każdy kierowca ma jednak świadomość z czego wynika obowiązek ubezpieczenia, czego ono dokładnie dotyczy, w jakich sytuacjach możemy z niego skorzystać, a kiedy za szkodę będziemy musieli zapłacić z własnej kieszeni.

Czym jest ubezpieczenie OC

Ubezpieczenie OC chroni kierowcę przed szkodami wyrządzonymi przez ruch pojazdu. Co ciekawe „ruch” pojazdu rozumiany jest tak szeroko, że dotyczy również postoju i może dotyczyć sytuacji, w których pasażer wychodząc z samochodu obije drzwi pojazdu stojącego obok.

Istotną cechą obowiązku ubezpieczenia komunikacyjnego OC jest jego obligatoryjność. Obowiązek ubezpieczenia pojazdów podyktowany jest znaczną ilością i częstotliwością występowania kolizji drogowych. Nierzadko zdarza się, że wysokość szkody liczona jest w setkach tysięcy złotych. Ubezpieczenie OC pozwala sprawcy szkody uniknąć konieczności wydatkowania środków z własnej kieszeni w celu naprawienia szkody. Natomiast poszkodowanemu zapewnia realną możliwość uzyskania naprawienia szkody wprost od wypłacalnego ubezpieczyciela, z pominięciem sprawcy, którego mogłoby nie być stać na jednorazowe pokrycie kosztów naprawy pojazdu.

Ubezpieczenie OC nie jest związane z właścicielem samochodu, a z konkretnym pojazdem. Oznacza to, że szkody wyrządzone przez każdorazowego kierowcę pojazdu objęte są przedmiotową polisą. Obowiązek ubezpieczeniowy ciąży nie tylko na właścicielu, ale np. także leasingobiorcy, czy dzierżycielu.

W jakich sytuacjach OC nas nie ochroni

Pomimo posiadania ważnego ubezpieczenia OC istnieją sytuacje, w których to sprawca wypadku będzie musiał pokryć koszty za wyrządzoną szkodę i/lub krzywdę.

Pierwsza z tych sytuacji związana jest z tzw. sumą gwarancyjną, która stanowi górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. W przypadku gdyby szkoda była większa niż suma gwarancyjna, to sprawca musiałby tę różnicę pokryć z własnego majątku.

Na szczęście ustawodawca zagwarantował wysokość tej sumy, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, na poziomie nie niższym, niż 5 000 000 euro w przypadku szkód na osobie, oraz 1 000 000 euro w przypadku szkód na mieniu. Kwoty te są dość wysokie i raczej pozwalają spać spokojnie ubezpieczonym.

Druga sytuacja w której sprawca wypadku będzie musiał pokryć koszty wypadku dotyczy tzw. regresu nietypowego. Regres nietypowy polega na tym, że w konkretnych przypadkach ubezpieczyciel może dochodzić zwrotu wypłaconego poszkodowanemu odszkodowania od ubezpieczonego. Dotyczy to następujących sytuacji:

  • Kierowca wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;
  • Kierowca wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa; (np. złodziej, który prowadził samochód, będzie odpowiedzialny za szkody wyrządzone w związku z jego ruchem);
  • Kierowca nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;
  • kierowca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Za jakie szkody ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności

Ubezpieczyciel w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych co do zasady nie odpowiada za szkody:

  • wyrządzone przez kierowcę własnemu pojazdowi takie jak: uszkodzenie, zniszczenie lub utrata;
  • wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi osoba trzecia;
  • polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych;
  • polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Podsumowując, ubezpieczenie OC znacznie ułatwia dochodzenie roszczeń od sprawcy wypadku przez poszkodowanych. Jest też korzystne dla samego sprawcy, bowiem w większości przypadków pozwala mu uniknąć przykrego obowiązku pokrycia strat wywołanych zdarzeniem wywołującym szkodę. Jednak każdy kierowca powinien mieć z tyłu głowy, że istnieją okoliczności, w których odpowiedzialność odszkodowawczą poniesie sam kierowca.

 

Share This:

Dodaj komentarz