Sędziowie i kredyty frankowe

Kredyty frankowe coraz częściej stają się przedmiotem postępowań sądowych. Część sędziów rozstrzygających te sprawy posiada kredyty frankowe. Czy w takiej sytuacji sędziowie nie powinni wyłączać się z rozpoznawania tego typu spraw.

Kredyty frankowe a zmiana ustawy o ustroju sądów powszechnych

W grudniu 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. W ustawie wprowadzono zasadę jawności oświadczeń majątkowych sędziów. W oświadczeniach majątkowych sędziowie muszą zawrzeć informacje o swoich zobowiązaniach, w tym o zaciągniętych kredytach i pożyczkach.

Upublicznienie oświadczeń majątkowych wywołało dyskusję w środowisku kredytobiorców i kredytodawców. Z ogólnodostępnych oświadczeń wynika bowiem, że część sędziów posiada zobowiązanie kredytowe we frankach szwajcarskich. Zatem w przypadku, w którym spór dot. kredytów frankowych rozstrzygany jest przez sędziego posiadającego podobne zobowiązanie, mogą pojawić się wątpliwości co do jego bezstronności.

Czy kredyt we frankach będzie podstawą do wyłączenia sędziego?

Do wyłączenia sędziego może dojść w sytuacji, w której zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności. Sam fakt posiadania kredytu frankowego nie powoduje automatycznego wyłączenia sędziego od spraw frankowych.

W praktyce zatem strona postępowania będzie musiała wystąpić z wnioskiem o wyłączenie sędziego. We wniosku tym konieczne będzie wyjaśnienie przyczyn wątpliwości co do bezstronności sędziego. Uzasadnienie takiego wniosku nie powinno być trudne, gdyż oczywistym jest, że sędzia – posiadający kredy we frankach szwajcarskich – może niejako sprzyjać, czy przychylać się stanowisku strony procesu, która znalazła się w podobnej do sędziego sytuacji.

Czy sędziowie powinni wyłączać się samodzielnie?

Nie można zapominać o tym, że zgodnie z przepisami sędziowie mogą samodzielnie składać wnioski o swoje wyłączenie. Coraz częściej w praktyce pojawiają się postulaty, aby sędziowie z takimi wnioskami występowali. Mając bowiem na uwadze, że spory dotyczące kredytów frankowych budzą olbrzymie kontrowersje i zainteresowanie opinii publicznej zasadnym wydaje się, aby były prowadzone w sposób najbardziej przejrzysty.

Przejęcie inicjatywy przez sędziów spowoduje zwiększenie zaufania do sądów oraz wpłynie pozytywnie na transparentność postępowań dot. kredytów frankowych. Powyższe rozwiązanie wydaje się być również najlepszym w celu usunięcia ewentualnych wątpliwości stron postępowania.

Share This:

Dodaj komentarz