Nowe przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Już 13 lipca 2018 roku wchodzi w życie nowa ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. 

Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy ma dostosować polskie przepisy do przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady. Celem nowej ustawy jest zwiększenie efektywności krajowego systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nowe mechanizmy, obowiązki i sankcje wprowadzone ustawą mają pomóc ten cel zrealizować.

Zmiana katalogu instytucji obowiązanych i rozszerzenie zakresu ich obowiązków

Ustawa rozszerza katalog instytucji obowiązanych, czyli podmiotów, które będą zobowiązane do stosowania przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Katalog instytucji obowiązanych został rozszerzony m.in. o przedsiębiorców świadczących usługi wymiany walut wirtualnych ze środkami płatniczymi. Status instytucji obowiązanych tracą natomiast domy aukcyjne, antykwariaty, komisy, czy podmioty handlujące metalami szlachetnymi.

Do obowiązków instytucji obowiązanych należeć będzie m.in.:

  • przygotowanie pierwszej oceny ryzyka i jej aktualizowanie;
  • analiza przeprowadzonych transakcji w celu wykrycia transakcji podejrzanych;
  • zgłaszanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej Generalnemu Inspektorowi informacji o powzięciu uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub określone wartości majątkowe mogą mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu;
  • stosowanie środków bezpieczeństwa finansowego;
  • zapewnienie osobom wykonującym obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu udziału w programach szkoleniowych;
  • zgłaszanie informacji o beneficjentach rzeczywistych.

Obowiązek wyznaczenia compliance oficer`a

Ustawa nakłada na instytucje obowiązane obowiązek wyznaczenia pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad zgodnością działalności instytucji z nową ustawą – tzw. compliance officer`a.  Do obowiązków  compliance officer`a będzie należało przekazywanie w imieniu instytucji obowiązanej informacji o powziętych podejrzeniach prania pieniędzy, finansowania terroryzmu albo innych przestępstw lub  przestępstw skarbowych.

Konieczność stworzenia i wdrożenia procedury anonimowego zgłaszania naruszeń -Whistleblowing

Zgodnie z ustawą konieczne będzie stworzenie przez instytucje obowiązane procedury anonimowego zgłaszania zarówno rzeczywistych, jak i potencjalnych naruszeń w zakresie prania pieniędzy przez pracowników lub inne osoby wykonujące czynności z instytucją obowiązaną.

W celu zapewnienia właściwego poziomu ochrony danych osobowych osób dokonujących zgłoszeń oraz osób, którym zarzuca się naruszenia, dane te maja być gromadzone w wydzielonym, odrębnym zbiorze. Sposób procedowania w zakresie zgłoszeń ma być szczegółowo doprecyzowany w stosownym rozporządzeniu.

Obniżenie progu raportowania transakcji gotówkowych

Zgodnie z ustawą każdy przedsiębiorca przyjmujący lub dokonujący płatności za towary w gotówce będzie zobligowany do raportowania transakcji gotówkowych już od 10.000,00 EUR. Dotychczas próg ten wynosił 15.000,00 EUR.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Zgodnie z nową ustawą od 13 października 2019 roku ma istnieć jawny i dostępny publicznie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych.

Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych oraz ich aktualizacji są obowiązane spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne z wyjątkiem spółek publicznych. Zgłoszenia mają być dokonywane w formie dokumentu elektronicznego za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez osoby uprawnione do reprezentacji i pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia/fałszywych zeznań.

Niedopełnienie przez obowiązane spółki obowiązku zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych podlega karze pieniężnej do wysokości 1.000.000,00 zł.

Kary za naruszenie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

Ustawa wprowadza szereg kar za naruszenie bądź niedopełnienie obowiązków ustawowych.  Na instytucje obowiązane, które nie dopełniły obowiązków ustawowych, będą mogły zostać nałożone kary administracyjne takie jak: opublikowanie w BIP informacji o naruszeniu przez instytucję obowiązaną poszczególnych przepisów ustawy, nakaz zaprzestania podejmowania określonych czynności, cofnięcie koncesji lub zezwolenia albo wykreślenie z rejestru działalności regulowanej, zakaz pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym przez osobę odpowiedzialną za naruszenie przez instytucję obowiązaną przepisów ustawy. Naruszenie przepisów ustawy może skutkować także sankcją w postaci kary pieniężnej.

 

Share This:

Dodaj komentarz