Praca sezonowa dla cudzoziemców

Z Nowym Rokiem zmianie uległy zasady zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Jest to wynik wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1543) a także nowych rozporządzeń wykonawczych związanych z kwestiami zatrudniania cudzoziemców.

Zasady obowiązujące do końca 2017 r.

Dotychczas, obywatele państw spoza UE lub obszaru EOG mogli pracować w Polsce
po uzyskaniu zezwolenia na pracę (lub m.in. zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy). Uproszczona droga do zatrudnienia w Polsce przysługiwała jedynie cudzoziemcom z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Mogli oni pracować na podstawie oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, co było procedurą szybszą i prostszą niż uzyskanie zezwolenia od właściwego wojewody.

Nowe regulacje

Od 1 stycznia 2018 r. możliwe jest uzyskanie nowego rodzaju zezwolenia na pracę – zezwolenia na pracę sezonową. Tego typu zezwolenie będzie można uzyskać w przypadku zatrudnienia w sektorze rolnictwa, leśnictwa, ogrodnictwa, zakwaterowania (obsługi obiektów noclegowych, pól kempingowych) a także gastronomii – zatrudnienia w restauracjach i innych miejscach gastronomicznych. Zezwolenie takie będzie wydawane maksymalnie na 9 miesięcy w danym roku kalendarzowym.

Uproszczona została także procedura uzyskania takiego zezwolenia na pracę. Zezwolenie na pracę sezonową będzie wydawane przez właściwego starostę, a nie jak ma to miejsce w przypadku „zwykłego” zezwolenia na pracę przez wojewodę. Procedura wydania zezwolenia
na pracę sezonową podzielona została na dwa etapy:

  1. złożenie wniosku przez pracodawcę, wpisanie go do ewidencji przez starostę i wydanie pracodawcy potwierdzenia złożenia takiego wniosku oraz
  2. wydanie zezwolenia pod warunkiem przyjazdu cudzoziemca do Polski i przedstawienia kopii paszportu / wizy (o ile była wymagana) oraz informacji o miejscu zakwaterowania.

Zgodnie z nowymi przepisami, pracodawca powinien otrzymać zaświadczenie o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej w ciągu 7 dni. Termin ten może zostać wydłużony do 30 dni w przypadku konieczności prowadzenia postępowania wyjaśniającego.

Ważną kwestią jest możliwość rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca już po przedstawieniu w urzędzie kopii paszportu lub wizy. Praca na warunkach wskazanych w zaświadczeniu o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej jest uważana za legalną już w momencie przedstawienia paszportu lub wizy, a nie w momencie otrzymania decyzji starosty w sprawie zezwolenia na pracę sezonową.

Ubiegając się o zezwolenie na pracę sezonową wraz z wnioskiem należy złożyć informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych przy wsparciu lokalnego rynku pracy (tzw. test rynku pracy) oraz wskazać wysokości przysługującego cudzoziemcowi wynagrodzenia (nie powinno być ono niższe od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku). Opłata o tego wniosku wynosi obecnie 30 zł.

Istotne ułatwienia związane z zezwoleniem na pracę sezonową przewidziane są dla cudzoziemców pochodzących z Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. W przypadku składania wniosków o zezwolenie na pracę sezonową dla takich cudzoziemców nie będzie konieczne przeprowadzanie testu rynku pracy. Ponadto, pracodawca będzie miał możliwość czasowego powierzenia ww. cudzoziemcom wykonywania pracy innego rodzaju niż praca określona jako praca sezonowa.

Na koniec warto wskazać, że zezwolenie na pracę sezonową wydaje się dla obywateli wszystkich państw spoza UE i EOG, którzy (i) przebywają poza granicami Polski i wjadą na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym w celu pracy sezonowej lub (ii) przebywają na terytorium Polski i posiadają podstawę legalnego pobytu w Polsce uprawniającą do podjęcia zatrudnienia.

 

Share This:

Dodaj komentarz