Trybunał Sprawiedliwości UE: ograniczenie dystrybutorom możliwości sprzedaży towarów luksusowych przez internetowe platformy sprzedażowe jest dopuszczalne

W dniu 6 grudnia 2017 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał wyrok dotyczący zgodności z prawem konkurencji ograniczenia umownego zakazującego dystrybutorom towarów luksusowych działających w systemie dystrybucji selektywnej odsprzedaży takich towarów za pośrednictwem internetowych platform handlowych.

Wyrok wydany został w związku ze sporem pomiędzy spółką Coty Germany a jednym z jej autoryzowanych dystrybutorów. W ramach umów zawieranych z Coty Germany dystrybutorzy byli uprawnieni do odsprzedaży określonych produktów (Coty Prestige)  przez Internet za pośrednictwem własnego sklepu internetowego, jednak umowa zakazywała stosowania przy takiej odsprzedaży „innego oznaczenia handlowego, jak i rozpoznawalnego udziału przedsiębiorstwa trzeciego”. Nie mogli zatem oferować produktów na takich platformach, jak np. Amazon. Co istotne dla rozstrzygnięcia, autoryzowani dystrybutorzy produktów Coty Prestige działali w systemie dystrybucji selektywnej, tj. systemie w ramach którego dostawca (w tym przypadku Coty) sprzedaje towary wyłącznie dystrybutorom wybranym na podstawie określonych kryteriów, a z kolei wybrani w ten sposób dystrybutorzy nie mogą następnie odsprzedawać produktów dystrybutorom nieautoryzowanym. Systemy dystrybucji selektywnej stosowane są powszechnie w ramach dystrybucji produktów, dla których istotne znaczenie ma otoczenie, w jakim produkty te oferowane są konsumentom, w szczególności w zakresie odzieży, dóbr luksusowych, czy też samochodów.

Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku w pierwszej kolejności potwierdził, że dążenia do zapewnienia luksusowego wizerunku marki stanowi odpowiednią podstawę dla wprowadzenia ograniczeń właściwych dla systemu dystrybucji selektywnej. W konsekwencji, takie ograniczenia nie będą stanowiły naruszenia obowiązujących w Unii Europejskiej zasad konkurencji, w sytuacji gdy:

  • dystrybutorzy w ramach systemu wybierani są na podstawie obiektywnych kryteriów o charakterze jakościowym, które są stosowane wobec dystrybutorów w sposób jednolity i niedyskryminacyjny;
  • ustanowione kryteria nie wykraczają poza to co jest konieczne (np. są niezbędne dla zapewniania luksusowego wizerunku marki).

W najbardziej wyczekiwanej i istotnej z punktu widzenia praktyki części orzeczenia Trybunał uznał, że wspólnotowe prawo konkurencji (w szczególności art. 101 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej) nie wyklucza wprowadzenia do umów z autoryzowanymi dystrybutorami klauzuli, która zabrania sprzedaży dystrybuowanych produktów przez sprzedażowe platformy internetowe podmiotów trzecich. Również w tym zakresie Trybunał określił podstawowe kryteria, jakie muszą być spełnione, aby podobne postanowienia umowne zostały uznane za dopuszczalne:

  • postanowienie musi mieć na celu ochronę luksusowego wizerunku towarów, których postanowienie dotyczy;
  • musi być stosowane w sposób jednolity i niedyskryminacyjny;
  • musi być proporcjonalne dla osiągnięcia objętych nim celów (tj. zapewnienia ochrony luksusowego wizerunku towarów).

Trybunał uzasadniając rozstrzygnięcie w powyższej kwestii wskazał, między innymi, że ograniczenie możliwości sprzedaży wyłącznie do własnych stron internetowych dystrybutorów istotnie przyczynia się do możliwości kontrolowania wymogów jakościowych dla środowiska, w jakich produkty są oferowane (np. co do jakości strony internetowej), co może mieć istotny wpływ na wizerunek produktów. Trybunał wskazał również, że na platformach sprzedażowych podmiotów trzecich (jak np. Amazon) sprzedawane są wszelkiego rodzaju produkty, natomiast okoliczność, że określone towary luksusowe nie będą sprzedawane w takich platformach może przyczyniać się do utrzymania ich luksusowego wizerunku.

Podsumowując, wnioski wynikające z omawianego wyroku są korzystne w szczególności dla właścicieli marek o charakterze luksusowym – potwierdza on możliwość umownego zakazania autoryzowanym dystrybutorom sprzedaży na platformach sprzedażowych podmiotów trzecich.

Share This:

Dodaj komentarz