Walka z dopalaczami – o najnowszym projekcie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii słów kilka

Potrzeba zmian

Ministerstwo Zdrowia przygotowało i skierowało do konsultacji społecznych projekt nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Projekt ten dodaje do ustawy, dotychczas regulującej między innymi obszar zwalczania nielegalnej produkcji i dystrybucji narkotyków, nowe zapisy związane z tzw. „dopalaczami”, które w obliczu ich odmiennego statusu, stały się w szybkim tempie substytutem narkotyków. Zasadniczym celem nowelizacji jest objęcie nowych substancji psychoaktywnych, do których zalicza się „dopalacze” kontrolą odpowiednią dla substancji psychotropowych i środków odurzających, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa szczególnie wśród młodych ludzi, z łatwością zaopatrujących się w te środki. Działania Ministerstwa Zdrowia w tym obszarze są niezwykle istotne, ponieważ każdego miesiąca dochodzi do kilkuset zatruć ww. środkami.

Jakie nowości wprowadza nowelizacja?

Zasadniczą nowością jest zmiana brzmienia art. 52 a ustawy, na podstawie której kara pieniężna w wysokości od 20 000 do 1 000 000 zł dotyczyć będzie tylko środków zastępczych (gotowego produktu), natomiast wytwarzanie lub wprowadzanie do obrotu na terytorium RP nowych substancji psychoaktywnych (każda substancja pochodzenia naturalnego lub syntetycznego, działająca na ośrodkowy układ nerwowy, określona w przepisach wydanych na podstawie nowo dodanego art. 44 f pkt 3 ustawy i umieszczona w wykazie znajdującym się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych) zostało spenalizowane, w związku z czym będzie za nie grozić kara pozbawienia wolności do lat 3, z pewnością bardziej dotkliwa niż dotychczasowa kara o charakterze administracyjnym, jaką była kara pieniężna.

Kara pozbawienia wolności do lat 3 została w projekcie przewidziana również w sytuacji posiadania na własny użytek znacznej ilości nowych substancji psychoaktywnych, natomiast posiadanie niewielkich nawet ilości tych substancji wiązać się będzie, inaczej niż dotychczas, z karą grzywny.

Nowelizacja przewiduje też powstanie (i prowadzenie przez Głównego Inspektora Sanitarnego) rejestru domen internetowych służących do oferowania lub wprowadzania do obrotu środków zastępczych, przy czym, co bardziej istotne, projekt przewiduje także wprowadzenie możliwości blokowania dostępu do konkretnych serwisów przez dostawców usług telekomunikacyjnych, co w założeniu ma spowodować niemożność funkcjonowania sprzedaży tych środków przez internet.

Następną nowość stanowi propozycja doprecyzowania zakazu reklamy i promocji również w odniesieniu do środków zastępczych i nowych substancji psychotropowych (dotychczas w ustawie znajdował się jedynie ogólny zakaz reklamy i promocji substancji psychotropowych lub środków odurzających).

Podsumowanie

Analizując proponowane przez resort zdrowia zmiany należy podkreślić, iż w pełni zasługują one na uwzględnienie, bowiem wydaje się, iż w aktualnej rzeczywistości państwo zbyt często przegrywa walkę z producentami i dystrybutorami „dopalaczy”. Wątpliwości może budzić jedynie efektywność realnej egzekucji kar pieniężnych nakładanych z tytułu obrotu środkami zastępczymi oraz możliwości bieżącej obsługi rejestru domen internetowych, prowadzonego przez GIS, dla którego będzie to dodatkowe obciążenie.

Share This:

Dodaj komentarz