Wypowiedzenie zmieniające a zwolnienia grupowe

Wypowiedzenie zmieniające stanowi formę zmiany treści umowy o pracę i jest stosowane  w przypadku jednostronnej zmiany warunków pracy i płacy, wtedy gdy takiej zmiany chce dokonać pracodawca. Zazwyczaj ta forma zmiany umowy o pracę wykorzystywana jest w celu wprowadzenia mniej korzystnych warunków zatrudnienia.

Mimo że do wypowiedzenia warunków pracy i płacy stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wypowiedzenia definitywnego, to jednak celem wypowiedzenia zmieniającego jest utrzymanie stosunku pracy i dalsze zatrudnianie pracownika. Z tych też względów, wątpliwości budziło stosowanie procedury zwolnień grupowych w przypadku rozwiązania stosunku pracy na skutek odmowy przyjęcia nowych warunków zatrudnienia w związku ze złożeniem wypowiedzenia zmieniającego z przyczyn niedotyczących pracownika.

Wątpliwości te zostały ostatnio rozstrzygnięte przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyrokach z dnia 21 września 2017 r. wydanych w sprawach o sygnaturach C-149/16 oraz C-429/16. Zgodnie bowiem ze stanowiskiem prezentowanym w ww. wyrokach, jednostronna zasadnicza zmiana istotnych warunków zatrudnienia pracownika na jego niekorzyść powinna być traktowana jako zwolnienie w rozumieniu przepisów unijnych dotyczących zwolnień grupowych.

Ponadto, nawet jeśli zmiana warunków zatrudnienia nie będzie dotyczyć zasadniczych elementów zatrudnienia bądź nie będzie niekorzystna, to z uwagi na fakt, że nieprzyjęcie przez pracownika nowych warunków pracy i płacy skutkuje rozwiązaniem stosunku pracy, wypowiedzenie zmieniające powinno być uwzględnione przy obliczaniu łącznej liczby dokonanych zwolnień w kontekście stosowania procedury zwolnień grupowych.

W takiej sytuacji na gruncie polskim, w przypadku wypowiedzenia zmieniającego uzasadnionego przyczynami niezwiązanymi z pracownikiem, należy stosować przepisy ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Oznacza to zatem, że jeżeli pracodawca zamierza dokonać zmiany warunków płacy na niekorzyść pracowników, co może się wiązać z nieprzyjęciem nowych warunków pracy i w konsekwencji ustaniem stosunków pracy w liczbie przekraczającej progi określone w ustawie o zwolnieniach grupowych, to w takiej sytuacji powinna zostać wdrożona procedura zwolnień grupowych.

Share This:

Dodaj komentarz