„Kosztowny” przelew na niezarejestrowany rachunek bankowy

Opublikowany projekt z dnia 20 września 2017 r. o zmianie ustawy VAT oraz w szczególności ustaw PIT oraz CIT jest realizacją obiecanej zapowiedzi stworzenia oficjalnego wykazu podatników VAT, który ma być prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

W wykazie mają znaleźć się przede wszystkim takie dane jak:

  • numer NIP podatnika;
  • imię i nazwisko lub pełna nazwa podatnika;
  • adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej lub adres siedziby;
  • numery rachunków rozliczeniowych podatnika lub imiennych rachunków podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej, które zostały zgłoszone w urzędzie skarbowym;
  • data rejestracji/wykreślenia/przywrócenia do rejestru podatnika VAT czynnego;
  • podstawa prawna wykreślenia/przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT czynnego.

Wykaz czynnych podatników VAT ma stanowić istotne narzędzie dla podatników, którzy będą mieli możliwość weryfikacji informacji o swoich kontrahentach. Jak wskazuje uzasadnienie projektu, podanie do publicznej wiadomości informacji o podatnikach, zawartych w wykazie ułatwi również nabywcom towarów i usług zachowanie należytej staranności i tym samym ograniczy ryzyko odpowiedzialności solidarnej za zaległości podatkowe dostawcy.

Z drugiej jednak strony, MF planuje wprowadzić jednocześnie zmiany w ustawie PIT oraz CIT, które rozszerzają katalog ograniczeń zaliczenia w koszty uzyskania przychodów w części, w jakiej płatność zostanie dokonana bez pośrednictwa zarejestrowanego rachunku płatniczego. Zgodnie bowiem z opublikowanym kształtem projektu, podatnicy nie będą mogli zaliczyć w koszty uzyskania przychodów, kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej* zostanie dokonana:

  • bez pośrednictwa rachunku płatniczego – przepis aktualnie obowiązujący (art. 22p ustawy PIT/art. 15d ustawy CIT);
  • w przypadku transakcji z podatnikiem zarejestrowanym na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny na rachunek inny niż zawarty w wykazie podatników VAT czynnych – rozszerzenie zgodnie z projektem nowelizacji.

Mając na uwadze powyższe, należy wskazać, że podnoszone w uzasadnieniu projektu korzyści będą wiązać się z dodatkowymi obowiązkami po stronie przedsiębiorców, których niedopełnienie będzie mogło efektywnie wpłynąć na możliwość rozliczenia płatności w kosztach uzyskania przychodów.

*art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

  • stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  • jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Share This:

Dodaj komentarz