Mechanizm podzielonej płatności (split payment) – ostatnia prosta

W dniu 19 września 2017 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy VAT przewidujący wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (ang. split payment), którego celem jest zapewnienie większej transparentności rozliczeń VAT oraz przeciwdziałanie nadużyciom i oszustwom podatkowym.

Zgodnie z treścią projektu, przedsiębiorców czeka prawdziwa rewolucja w zasadach płatności i rozliczania podatku VAT w odniesieniu do transakcji dokonywanych na rzecz innych podatników (transakcje B2B).

Istota split payment oparta jest na dwutorowym mechanizmie dokonywania płatności za nabyty towar lub usługę:

  • zapłata odpowiadająca wartości sprzedaży netto jest płacona na rachunek dostawcy lub jest rozliczana w inny sposób;
  • pozostała kwota do zapłaty odpowiadająca kwocie podatku VAT jest płacona na specjalny, dedykowany dostawcy rachunek bankowy VAT.

W celu stworzenia technicznych możliwości realizacji powyższych założeń każdy bank/SKOK będzie zobowiązany do automatycznego otworzenia specjalnego rachunku VAT przypisanego do danego przedsiębiorcy (bez konieczności zawarcia odrębnej umowy oraz ponoszenia opłat).

Niemniej jednak, wybór dokonywania płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności będzie należeć do nabywcy i będzie dobrowolny, zarówno w zakresie wyboru transakcji z dostawcą/usługodawcą, jak i faktur, które miałyby być uregulowane w ten sposób.

W przypadku skorzystania ze split payment nabywca będzie mógł uzyskać w szczególności następujące korzyści:

  • możliwość uzyskania zwrotu VAT na rachunek VAT w terminie 25 dni od daty złożenia rozliczenia, bez dodatkowych warunków;
  • obniżenie wysokości podatku do zapłaty, w przypadku uregulowania podatku z rachunku VAT przed ustawowym terminem zapłaty;
  • ograniczenie stosowania sankcyjnych stawek VAT oraz odpowiedzialności solidarnej.

Z punktu widzenia zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstw, warto podkreślić, że dysponowanie środkami zgromadzonymi na dedykowanym rachunku VAT będzie zasadniczo ograniczone do zapłaty zobowiązania VAT do urzędu skarbowego lub zapłaty kwoty odpowiadającej kwocie VAT z faktury otrzymanej od swojego kontrahenta. Co prawda, projekt przewiduje, że przedsiębiorca będzie mógł otrzymać zablokowaną kwotę VAT na inne cele niż wskazane w ustawie, ale będzie wiązało się to ze złożeniem wniosku, na którego rozpatrzenie naczelnik urzędu skarbowego będzie miał 60 dni.

W najbliższym czasie projekt ustawy VAT, wprowadzający mechanizm podzielonej płatności zostanie skierowany do Sejmu, natomiast planowane wejście w życie datowane jest na 1 kwietnia 2018 r. Mając na uwadze powyższe, oraz przedmiotowe zmiany w zakresie rozliczeń VAT transakcji B2B, w tym potencjalne skutki związane z płynnością finansową przedsiębiorców, zaleca się podjęcie działań w zakresie odpowiedniego zarządzenia rozliczeniami z kontrahentami.

Share This:

Dodaj komentarz