Działania pracodawcy w trakcie upałów

Obowiązki pracodawcy związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym odpowiedniego wyposażenia stanowisk pracy w razie upałów, regulowane są przede wszystkim przez Kodeks pracy, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

Zgodnie z § 4 Rozporządzenia w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów pracodawca ma obowiązek zapewnić napoje pracownikom zatrudnionym na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia powyżej 25°C oraz na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28°C (w pomieszczeniu). W takim przypadku pracodawca powinien zapewnić napoje chłodzące w ilości dostosowanej do potrzeb pracowników. Pracodawca nie może limitować ilości napojów oraz pobierać za nie opłaty. Istotne jest także, że pracodawca nie może wywiązać się z powyższego obowiązku poprzez wypłatę pracownikom odpowiedniej kwoty jako ekwiwalentu za napoje.

Z przywołanych wyżej regulacji wynika również, że w pomieszczeniach, w których pracownicy świadczą pracę powinna być odpowiednia temperatura a także powinny być one zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem. Brak jest natomiast w tych przepisach konkretnych wskazań co do temperatury czy ww. zabezpieczeń. Nie ma także uregulowań, które nakazywałyby aby każde stanowisko pracy było klimatyzowane. W sytuacji natomiast gdy klimatyzacja jest zapewniona, pracodawca ma zadanie dbać o to by była ona bezpieczna dla zdrowia pracowników.

Pracodawca w celu zwiększenia komfortu pracy w upalne dni może także podjąć inne działania. Dobrym rozwiązaniem może być wydłużenie pracownikom przerwy albo zmiana godzin pracy w taki sposób by nie była ona wykonywana w porze największych upałów. Działania te uzależnione są jednak od decyzji pracodawcy (są dobrowolne).

Share This:

Dodaj komentarz