EFSA stawia na wzmocnienie polityki niezależności

W dniu 21 czerwca Zarząd Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) przyjął nową politykę dotyczącą niezależności Agencji (pełna nazwa dokumentu: EFSA’s policy on independence. How the European Food Safety Authority assures the impartiality of professionals contributing to its operations). Proces ten został poprzedzony publicznymi konsultacjami, które miały miejsce w dniach 24 marca – 12 maja 2017 r. Ich efektem było uzyskanie 303 komentarzy nadesłanych przez 219 zainteresowanych podmiotów, do których należały przedstawiciele przemysłu żywnościowego, organów publicznych, organizacje pozarządowe czy osoby fizyczne.

Pomysł zastąpienia obowiązującej dotychczas polityki, przyjętej w grudniu 2011 r. zrodził się w gronie Zarządu EFSA już na początku 2016 r., dlatego też w ramach kolejnego etapu powołano grupę roboczą mającą na celu opracowanie projektu nowych regulacji. W toku prac grupa uznała, iż do kluczowych obszarów, na których powinna skupić swe wysiłki należy zaliczyć: konieczność nowego zdefiniowania konfliktu interesów, kwestie związane z przejrzystością postępowań przed EFSA, zagadnienia dotyczące sposobów finansowania badań, określenie zasad współpracy z pracownikami EFSA, czy wreszcie tzw. „cooling-off periods”. Podczas ogłaszania nowych regulacji Prezes Zarządu EFSA, Pani Jaana Husu – Kallio podkreśliła wprawdzie, iż system wprowadzony w 2011 r. był solidny i skuteczny, jednak podjęto decyzję o jego dalszym wzmocnieniu, tak by polityka niezależności Urzędu była silna, odpowiednio zbalansowana, a przede wszystkim wolna od wpływów zewnętrznych.

Dotychczasowe regulacje opierały się na tzw. Declaration of Interest (DoI, deklaracja uzyskanych korzyści) składanych przez wszystkich członków Komitetu Naukowego, Paneli Naukowych oraz Grup Roboczych działających w ramach EFSA. Otrzymane deklaracje były analizowane w celu identyfikacji potencjalnych konfliktów związanych z działalnością zawodową eksperta, co więcej,  działalność EFSA w tym obszarze poddawana była nie tylko kontrolom wewnętrznym, ale również regularnym audytom przeprowadzanym przez Europejski Trybunał Obrachunkowy czy Służbę Audytu Wewnętrznego Komisji Europejskiej.

Zmieniona polityka EFSA obejmuje natomiast w szczególności:

  1. nową definicję przedmiotową konfliktu interesów, co stawia wypracowane regulacje na równym poziomie z najnowszymi zasadami przyjętymi przez Komisję Europejską dla komitetów eksperckich;
  2. wdrożenie wyczerpujących regulacji dotyczących wykluczania ze składu zespołów eksperckich zewnętrznych doradców, którzy w okresie ostatnich dwóch lat działali w charakterze konsultantów/doradców podmiotów działających w branży podlegającej nadzorowi EFSA (tzw. „cooling-off rules”);
  3. wprowadzenie nakazu publikacji zestawienia organizacji partnerskich EFSA, działających na szczeblu krajowym lub narodowym, a także uniwersytetów lub instytutów badawczych;
  4. wprowadzenie regulacji zakładającej obowiązek deklarowania przez ekspertów zewnętrznych wysokości rocznych zarobków (w ujęciu procentowym) otrzymanych od organizacji, organów lub firm, których działalność podlega obszarom EFSA. Informacje te mają być publikowane i wykorzystane w ramach oceny DoI.

Tytułem podsumowania należy zaznaczyć, że nowo wprowadzane zasady nie tylko przyczynią się do poprawy standardów przejrzystości funkcjonujących w obszarze  kontaktów przedstawicieli przemysłu spożywczego i personelu EFSA, ale również wprowadzą ten obszar na wyższy poziom, bardziej przystający do aktualnej rzeczywistości.

 

Share This:

Dodaj komentarz