Objęcie obowiązkami sprawozdawczo-informacyjnymi zarządzających ASI

W dniu 27 kwietnia 2017 roku został opublikowany na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdań i informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej zarządzających ASI dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego. Aktualnie projekt jest na etapie opiniowania.
Zgodnie z projektem, rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Projekt rozporządzenia określa zakres sprawozdań i informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej zarządzających ASI prowadzących działalność na podstawie zezwolenia oraz zarządzających ASI prowadzących działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI, wpisanych do rejestru zarządzających EuVECA lub EuSEF, formę oraz terminy ich dostarczania.

Projektowane rozporządzenie ma na celu umożliwienie Komisji Nadzoru Finansowego (dalej jako „KNF”) zbieranie od zarządzających informacji podmiotowych, analitycznych oraz finansowych służących realizacji funkcji nadzorczych KNF, w tym ochronie interesu inwestorów.

Zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie zezwolenia oraz zarządzający ASI prowadzący działalność na podstawie wpisu do rejestru zarządzających ASI, wpisanych do rejestru zarządzających EuVECA lub EuSEF, zostaną objęci obowiązkami sprawozdawczo-informacyjnymi dotyczącymi ich działalności.

Projekt wskazuje okoliczności, w których zarządzający ASI zobowiązani będą do przesyłania raportów bieżących lub skonsolidowanych raportów bieżących do KNF, jak również zawiera zakres informacji przedstawionych w poszczególnych raportach. Przewiduje się również, iż zarządzający ASI będą dostarczać do KNF sprawozdania okresowe, tj. miesięczne – dotyczące sytuacji finansowej oraz wyniku finansowego zarządzającego, a także kwartalne – dotyczące działalności zarządzającego w ramach zarządzania poszczególnymi AFI. Szczegółowy format miesięcznego sprawozdania zarządzającego ASI został określony w załączniku do projektowanego rozporządzenia.

Zarządzający ASI będą zobowiązani do przekazywania do KNF rocznego sprawozdania finansowego, sporządzonego zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości lub Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR) wraz z raportem z badania oraz opinią biegłego rewidenta. Zarządzający ASI będą zwolnieni z obowiązku przesyłania wyżej wymienionego rocznego sprawozdania finansowego o ile publikują (dostarczają do KNF) sprawozdania roczne na podstawie innych przepisów wskazanych w projekcie rozporządzenia.
W okresach rocznych zarządzający ASI będą również zobowiązani przekazywać do KNF sprawozdania z funkcjonowania systemu: zarządzania ryzykiem, nadzoru zgodności działalności
z prawem oraz audytu wewnętrznego.

Termin przekazywania raportów bieżących oraz zbiorczych raportów bieżących będzie wynosił
4 dni robocze od wystąpienia zdarzenia lub powzięcia przez zarządzającego ASI o nim wiadomości. W przypadku zdarzeń o znacznej wadze dla oceny działalności zarządzającego ASI, raport bieżący dostarczany będzie następnego dnia roboczego po dniu wystąpienia zdarzenia lub powzięcia przez zarządzającego wiadomości o nim. Sprawozdanie miesięczne zarządzającego ASI, będzie przekazywane w terminie do dwudziestego dnia następnego miesiąca po miesiącu, którego sprawozdanie dotyczy. Sprawozdanie kwartalne zarządzającego ASI, będzie dostarczane w terminie 35 dniu od dnia zakończenia okresu sprawozdawczego, którego dotyczy.

Termin dostarczenia rocznych sprawozdań finansowych jest zharmonizowany z terminem ich badania przez biegłych rewidentów oraz zatwierdzenia przez organy spółki, bowiem projekt rozporządzenia przewiduje, iż takie sprawozdanie zarządzającego ASI wraz z raportem z badania oraz opinią biegłego rewidenta dostarczane będzie do KNF nie później niż w terminie 7 dniu od dnia otrzymania przez zarządzającego opinii biegłego rewidenta i raportu z badania, a także nie później niż na 15 dni przed terminem zgromadzenia wspólników lub zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy zarządzającego, dokonującego zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Share This:

Dodaj komentarz