Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych

W dniu 29 marca 2017 roku został opublikowany na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych. Aktualnie projekt jest na etapie opiniowania. Zgodnie z projektem, rozporządzenie ma wejść w życie 1 lipca 2017 roku.

Zgodnie z art. 46f ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017r. poz. 201) (dalej jako „Ordynacja podatkowa”), który to przepis wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2017 roku, minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia strukturę Rejestru Zastawów Skarbowych (dalej jako „RZS”), sposób przesyłania wniosków o wpis zastawu do RZS, wzór wniosku o wpis zastawu skarbowego do rejestru, wzór wniosku o wydanie wypisu z rejestru i zaświadczenia, wysokość opłaty za wydanie wypisu z rejestru lub zaświadczenia, tryb zapewnienia dostępu do rejestru organom uprawnionym do występowania o wpis zastawu skarbowego do rejestru oraz organom egzekucyjnym, innym niż naczelnicy urzędów skarbowych.

Zgodnie z Ordynacją podatkową, RZS będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym. Budowa systemu obsługi RZS została zaplanowana w ramach Programu e-Podatki – projektu CVP. Docelowy model administracji podatkowej zakłada utworzenie RZS w postaci cyfrowego rejestru obsługiwanego dedykowanym systemem teleinformatycznym.

Projekt rozporządzenia zakłada, iż wnioski o wpis zastawu skarbowego do rejestru i inne dokumenty, co do zasady będą składane w systemie teleinformatycznym, w którym prowadzony jest rejestr, udostępnionym na stronie internetowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych system będzie niedostępny, wnioski oraz dokumenty będą przesyłane na elektroniczną skrzynkę podawczą organu prowadzącego rejestr za pomocą ePUAP. Wzór wniosku o wpis zastawu skarbowego do rejestru stanowi załącznik nr 1 do projektu rozporządzenia i będzie stosowany również w przypadku wykreślenia zastawu skarbowego.

Projekt przewiduje, że każdy zainteresowany będzie mógł złożyć wniosek o wydanie wypisu z rejestru lub zaświadczenia w formie dokumentu elektronicznego za pomocą ePUAP oraz papierowej – w urzędzie skarbowym lub drogą pocztową. Obowiązkowe będzie, aby do wniosku dołączyć dowód uiszczenia opłaty za wydanie wypisu lub zaświadczenia. Wzór wniosku o wydanie wypisu lub zaświadczenia stanowi załącznik nr 2 do projektu rozporządzenia.

Opłata za wydanie wypisu lub zaświadczenia z RZS będzie wynosiła 50 zł.

Dostęp do RZS będzie zapewniony organom, które występują o wpis zastawu skarbowego do rejestru oraz organom egzekucyjnym, innym niż naczelnicy urzędów skarbowych. Podmioty te otrzymają dostęp do systemu teleinformatycznego na podstawie złożonych wniosków przesłanych na elektroniczną skrzynkę podawczą organu prowadzącego rejestr oraz po otrzymaniu przez nich identyfikatora i hasła dostępu.

Share This:

Dodaj komentarz