Jakie zmiany są planowane w zatrudnieniu tymczasowym?

W Sejmie trwają prace nad ustawą o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw. Rządowy projekt jest obecnie na etapie prac w komisjach sejmowych poprzedzających drugie czytanie. Zaproponowane w nim regulacje w dość istotny sposób mogą wpłynąć zarówno na zatrudnianie pracowników tymczasowych, jak i dalsze istnienie agencji pracy tymczasowej.

Umowa cywilnoprawna możliwa

Ważną kwestią jest zapewnienie możliwości zatrudnienia przez agencje pracy tymczasowej nie tylko na podstawie umowy o pracę ale także umów cywilnoprawnych. W konsekwencji, znowelizowana ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych będzie dotyczyć zarówno pracowników tymczasowych, jak i osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umów cywilnoprawnych.

Rodzaj pracy zamiast stanowiska

Kolejną proponowaną zmianą jest ograniczenie możliwości powierzenia pracy pracownikom tymczasowym (osobom wykonującym pracę tymczasową). Obecnie zakaz powierzenia pracy tymczasowej dotyczy pracy szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy, pracy na stanowisku pracy, na którym jest zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika w okresie uczestniczenia tego pracownika w strajku oraz pracy na stanowisku pracy, na którym, w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, był zatrudniony pracownik pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Nowelizacja ma zmienić ostatni przypadek zakazu powierzenia pracy tymczasowej.

Według dotychczasowych przepisów, ograniczenie powierzenia pracy tymczasowej dotyczy pracy na danym stanowisku, na którym pracował zwolniony pracownik pracodawcy użytkownika. Zgodnie z projektem ustawy nowelizującej nie będzie można powierzyć jako pracy tymczasowej pracy tego samego rodzaju jak praca wykonywana przez zwolnionego pracownika pracodawcy użytkownika, jeżeli taka praca miałaby być wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej w gminie, w której znajduje się lub znajdowała się jednostka organizacyjna, w której był zatrudniony zwolniony pracownik. Zmiana ta ma zapobiec nadużywaniu prawa i zatrudniania pracowników tymczasowych na innych stanowiskach pracy, ale z takim samym zakresem obowiązków jak zwolniony pracownik. W przypadku wejścia w życie ww. nowelizacji przy powierzeniu pracy tymczasowej znaczenie będzie miał rodzaj wykonywanej pracy a nie nazwa stanowiska pracy. Ponadto, pracownik tymczasowy nie będzie mógł wykonywać pracy wymagającej uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, dla posiadania których konieczne jest zezwolenie.

Praca do dnia porodu

Zmianą budzącą wiele kontrowersji jest uchylenie obecnego art. 13 ust. 3 ustawy o zatrudnia

niu pracowników tymczasowym, zgodnie z którym do umowy o pracę zawartej z pracownikiem tymczasowym nie stosuje się art. 177 § 3 Kodeksu pracy, tj. umowa zawarta z pracownikiem tymczasowym nie ulega przedłużeniu do dnia porodu. Proponowana zmiana spowoduje, że umowy o pracę zawarte z pracownikami tymczasowymi na okres przekraczający jeden miesiąc, które uległyby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, są z mocy ustawy przedłużane do dnia porodu. Projektodawca chce w ten sposób zrównać sytuację prawną pracownic w ciąży zatrudnionych na podstawie umów na czas określony na podstawie przepisów Kodeksu pracy i pracownic w ciąży wykonujących pracę tymczasową. Oponenci tego rozwiązania, w szczególności organizacje pracodawców, wskazują, że proponowana zmiana wypacza ideę zatrudnienia tymczasowego. Zdaniem organizacji pracodawców wprowadzenie ww. zmiany obciąży agencje pracy tymczasowej obowiązkiem zatrudnienia wybranej grupy zawodowej pomimo braku takich potrzeb, tj. braku zapotrzebowania na pracę tymczasową dla danego pracownika. Taki obowiązek może mieć wpływ na sytuację ekonomiczną agencji pracy tymczasowych oraz sytuację kobiet – może pojawić się ryzyko, że kobiety będą niechętnie zatrudniane. W odpowiedzi na ww. rozwiązanie, w opinii do projektu nowelizacji, organizacje pracodawców proponują wprowadzenie zabezpieczenia kobiet w ciąży będących pracownikami tymczasowymi w ramach systemu ubezpieczeń społecznych.

W przypadku uchwalenia nowelizacji w obecnym kształcie, zmiany zaczną obowiązywać od 1 czerwca 2017 roku.

Share This:

Dodaj komentarz