Zmiany w zatrudnieniu w 2017 roku

Nowy rok przyniósł ze sobą zmiany dla przedsiębiorców dotyczące zatrudnienia pracowniczego oraz cywilnoprawnego. Zmiany te są konsekwencją wejścia w życie ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1265) (dalej „Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu”) oraz Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r. poz. 2255) (dalej „Ustawa o poprawie otoczenia”).

Minimalne wynagrodzenie za pracę

Od 1 stycznia 2017 r. minimalne wynagrodzenia za pracę będzie wynosiło 2000 zł brutto. Jednocześnie przestanie obowiązywać zasada, zgodnie z którą minimalne wynagrodzenie za pracę w pierwszym roku pracy może być niższe. Do tej pory, w pierwszym roku pracy takie wynagrodzenie mogło wynieść 80% minimalnego wynagrodzenia wskazanego w przepisach. Ponadto, zmianie ulegną składniki wynagrodzenia, które wliczane są do minimalnego wynagrodzenia. Od 2017 roku r. do minimalnego wynagrodzenia za pracę nie będzie zaliczany dodatek za pracę w porze nocnej.

Stawka godzinowa

Istotną zmianą dla przedsiębiorców jest wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług. Minimalna stawka godzinowa dotyczy w szczególności osób, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej albo ją prowadzą jednak nie zatrudniają pracowników lub innych zleceniobiorców. W przypadku świadczenia przez te osoby usług na rzecz przedsiębiorcy, ich wynagrodzenia nie będzie mogło być niższe niż wyliczone w oparciu o obowiązującą stawkę godzinową. W 2017 r. minimalna stawka godzinowa będzie wynosić 13 zł. Od początku przyszłego roku umowy zlecenia (umowy o świadczenie usług), co do zasady, powinny określać sposób potwierdzania godzin wykonywania zlecenia (usługi). Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu wprowadza również nowe obowiązki wobec zleceniodawców i usługobiorców. Będą oni zobowiązani do przechowywania dokumentów określających sposób potwierdzania liczby godzin zlecenia (usługi) oraz dokumentów potwierdzających liczbę tych godzin.

Termin na złożenie odwołania do sądu pracy

Od 1 stycznia 2017 r. wydłużeniu i ujednoliceniu uległy terminy na zaskarżenie przez pracowników decyzji pracodawców związanych z zakończeniem stosunku pracy. Termin na złożenie przez pracownika odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę wynosi obecnie 21 dni i liczy się od dnia doręczenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę. Podobnie jest w przypadku zwolnienia dyscyplinarnego. Pracownik ma 21 dni na skierowanie żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania. Termin ten liczony jest od dnia doręczenia zawiadomienia o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia. Pracownik, któremu wygaśnie umowa o pracę a także ten, któremu pracodawca odmówi przyjęcia do pracy będzie mógł skierować swoje żądanie (przywrócenie do pracy, nawiązanie stosunku pracy) także w terminie 21 dni.

Regulamin pracy i wynagradzania

Ustawa o poprawie otoczenia wprowadza istotne zmiany do Kodeksu pracy związane z zakładowymi regulaminami. Regulamin wynagradzania i regulamin pracy będą musiały zostać ustalone u pracodawcy, który zatrudnia co najmniej 50 pracowników. Obowiązek ustalenia zakładowych regulaminów będzie istniał także wtedy gdy zakładowa organizacja związkowa wystąpi z takim wnioskiem. Dotyczy to pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników i mniej niż 50 pracowników. W pozostałych przypadkach ustalenie regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania będzie dobrowolne.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Wraz z wejściem w życie Ustawy o poprawie otoczenia zmianie uległy także zasady tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Obowiązek tworzenia ZFŚS dotyczyć będzie pracodawców, którzy na dzień 1 stycznia danego roku zatrudniają co najmniej 50 pracowników. W przypadku gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 50 pracowników, ale więcej niż 20, to obowiązek utworzenia funduszu powstanie tylko wtedy gdy zwróci się o to zakładowa organizacja związkowa. Pozostali pracodawcy będą mogli utworzyć ZFŚS, jednak nie będą do tego zobligowani.

Świadectwo pracy

Zmianie uległy także zasady wydawania świadectw pracy. Zgodnie z nowymi regulacjami jeśli pracodawca ma zamiar nawiązać z pracownikiem kolejny stosunek pracy w ciągu 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniego stosunku pracy, to obowiązek niezwłocznego wydania świadectwa pracy nie powstanie. Nie mniej jednak w takim przypadku pracownik będzie mógł złożyć wniosek o wydanie świadectwa pracy. Wtedy też dokument ten powinien zostać wydany w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Share This:

Dodaj komentarz