Nowelizacja przepisów dot. uprzednich porozumień cenowych (APA) podpisana przez Prezydenta

W poprzednich wpisach informowaliśmy o istotnych o zmianach w zakresie cen transferowych, które wejdą w życie od początku 2017 roku. Zaledwie tydzień po podpisaniu powyżej ustawy, 4 listopada 2015 r. Prezydent podpisał kolejną nowelizację przepisów dot. cen transferowych, tym razem, w zakresie uprzednich porozumień cenowych (APA).

Uprzednie porozumienia cenowe są instrumentem mającym zminimalizować ryzyko związane z cenami transferowymi po stronie przedsiębiorcy oraz pozwalające przedsiębiorcy zarządzać tym ryzykiem. Zawierając przedmiotowe porozumienie z właściwym organem (Minister Finansów), przedsiębiorca uzyskuje potwierdzenie prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej. Uprzednie porozumienia cenowe mogą mieć charakter jedno-, dwu- lub wielostronny, w zależności od liczby państw uczestniczących w porozumieniu.

Pomimo korzyści wynikających z uprzednich porozumień cenowych, dotychczas instrument ten nie cieszył się w Polsce dużą popularnością. Od wprowadzenia przedmiotowej procedury w 2006 r. do końca 2014 r. do ministerstwa wpłynęło zaledwie 37 wniosków o zawarcie uprzedniego porozumienia cenowego, z których 28 zostało rozpatrzonych pozytywnie.

Podpisane przez Prezydenta zmiany w zakresie APA wejdą w życie 1 stycznia 2016 r. i mogą korzystnie wpłynąć na postrzeganie tego instrumentu przez podatników. Zmiany obejmą przede wszystkim:

  • zakres porozumienia: obecnie, minister uznaje prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej; po nowelizacji, procedura APA będzie obejmowała również uznanie porównywalności istotnych warunków ustalonych pomiędzy podmiotami powiązanymi;
  • okres obowiązywania porozumienia: decyzja w sprawie uprzedniego porozumienia cenowego będzie mogła obowiązywać od dnia złożenia wniosku;
  • umowy o podziale kosztów: uprzednie porozumienia cenowe będą mogły obejmować umowy o podziale kosztów.

Powyższe zmiany nie eliminują wszystkich ujemnych stron procedury APA, jednakże poszerzenie zakresu tej procedury dot. uznawania przez Ministra Finansów porównywalności istotnych warunków pomiędzy podmiotami powiązanymi należy uznać za zmianę korzystną. Pomimo pewnych wad procedury APA, w najbliższym czasie może ona zyskać na popularności z uwagi na ostatnią nowelizację przepisów o cenach transferowych, wprowadzającą obowiązek sporządzania analiz porównawczych (benchmark study).

Share This: