Nowe progi wartościowe dla transakcji podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu

W poprzednim wpisie informowaliśmy, że 29 października 2015 r. Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą duże zmiany w obowiązkach związanych z cenami transferowymi, przedstawiając jednocześnie nowe obowiązki, jakie od początku 2017 r. zostaną nałożone na podatnika. W niniejszym wpisie przedstawimy pokrótce informacje w temacie, jakim są progi wartościowe dla transakcji, po przekroczeniu których aktualizować się będzie obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych.

Zgodnie z nowymi regulacjami, zidentyfikowanie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej odbywać się będzie w dwóch etapach. W pierwszym etapie należy ustalić wysokość przychodów lub kosztów podatnika w poprzednim roku podatkowym. Jeżeli ich wartość nie przekracza 2 mln EUR, to co do zasady, podatnik nie będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi.

Należy jednak wskazać, iż po przekroczeniu progu 2 mln EUR w roku podatkowym, podatnik będzie zobowiązany do sporządzenia odpowiedniej dokumentacji nie tylko w następnym roku podatkowym, ale również w kolejnym roku. W konsekwencji, przekroczenie powyższego progu oznacza konieczność sporządzenia dokumentacji cen transferowych w dwóch kolejnych latach podatkowych.

Gdy wartość przychodów lub kosztów przekroczyła 2 mln EUR, to w drugim etapie należy ustalić, czy zawarte transakcje lub inne zdarzenia przekraczają odpowiednie progi wskazane w ustawie. Obowiązkowi dokumentacyjnemu podlegają transakcje lub inne zdarzenia, które mają istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika. Obowiązek sporządzenia dokumentacji dotyczy transakcji lub zdarzeń jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym 50 000 EUR, z tym zastrzeżeniem, że próg ten wzrasta wraz ze wzrostem przychodów podatnika:

  • dla przychodu 2 – 20 mln EUR są to transakcje, których wartość przekracza kwotę 50 tys. EUR powiększoną o 5 tys. EUR za każdy 1 mln EUR przychodu powyżej 2 mln EUR;
  • dla przychodu 20 – 100 mln EUR są to transakcje, których wartość przekracza kwotę 140 tys. EUR powiększoną o 45 tys. EUR za każde 10 mln EUR przychodu powyżej 20 mln EUR;
  • dla przychodu powyżej 100 mln EUR są to transakcje, których wartość przekracza kwotę 500 tys. EUR.

Za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika uznaje się również zawartą w roku podatkowym:

  • umowę spółki niebędącą osobą prawną, w której łączna wartość wniesionych przez wspólników wkładów przekracza 50 tys. EUR;
  • umowę wspólnego przedsięwzięcia lub inną umowę o podobnym charakterze, w której wartość wspólnie realizowanego przedsięwzięcia określona w umowie (a w przypadku braku jej określenia w umowie przewidywana na dzień zawarcia umowy) przekracza 50 tys. EUR.

Należy mieć na uwadze, iż nowelizacja przyznaje organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej kontrowersyjne uprawnienie do wystąpienia do podatnika z żądaniem sporządzenia i przedłożenia dokumentacji podatkowej dla transakcji lub innych zdarzeń, których wartość nie przekracza określonych powyżej progów, w przypadku zaistnienia okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo zaniżenia ich wartości w celu uniknięcia obowiązku sporządzenia dokumentacji. W takiej sytuacji, podatnik będzie zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia dokumentacji cen transferowych w terminie 30 dni od doręczenia żądania.

Share This: