Rewolucyjna nowelizacja przepisów dot. cen transferowych podpisana przez Prezydenta

Dnia 29 października 2015 r. Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o PIT i CIT, wprowadzającą m.in. rewolucyjne zmiany w zakresie cen transferowych. Tym samym, proces legislacyjny dobiegł końca. Główne obowiązki wynikające z nowych regulacji wejdą w życie od 1 stycznia 2017 roku.

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, podatnicy stosunkowo nieduzi, których przychody lub koszty nie przekraczają 2 000 000 EUR,  zostaną zwolnieni z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych. Dla podatników przekraczających ten próg, ustawa przewiduje następujące obowiązki, w zależności od poziomu przychodów lub kosztów:

przychody/koszty powyżej 2 mln EUR:

  • sporządzenie local file zawierającego m.in. opis transakcji, przepływy pieniężne dot. transakcji, funkcji, aktywów i ryzyk ponoszonych przez podatnika, metodę i sposób kalkulacji dochodu dot. transakcji;
  • złożenie oświadczenia o sporządzeniu kompletnej dokumentacji cen transferowych;

przychody/koszty powyżej 10 mln EUR:

  • sporządzenie benchmark study uzasadniającego, że transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych;
  • dołączane do zeznania podatkowego uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z podmiotami powiązanymi;

przychody/koszty powyżej 20 mln EUR:

  • sporządzenie master file zawierającego informacje o grupie podmiotów powiązanych, w tym: wskazanie podmiotu sporządzającego dokumentację, opis struktury organizacyjnej, polityki cen transakcyjnych, opis przedmiotu i zakresu działalności grupy, istotnych wartości niematerialnych, sytuacji finansowej grupy kapitałowej oraz opis zawartych porozumień cenowych;

skonsolidowane przychody powyżej 750 mln EUR:

  • Country-by-country reporting sporządzony na poziomie grupy, zawierający informacje o wysokości dhdochodów i zapłaconego podatku oraz miejsca prowadzenia działalności, jednostkach zależnych i zakładach zagranicznych należących do grupy kapitałowej.

Ponadto, ustawa zawiera również zmianę definicji podmiotów powiązanych kapitałowo, ustalając próg powiązań kapitałowych na 25% (w porównaniu z dotychczasowym progiem w wysokości 5%).

Zgodnie z treścią ustawy, obowiązkowi dokumentacyjnemu podlegać będą transakcje mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty podatnika), za które uważa się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym 50 000 EUR, z tym zastrzeżeniem, że wartość transakcji podlegającej obowiązkowi dokumentacyjnemu, wzrasta wraz ze wzrostem obrotów podatnika (szczegółowe omówienie tych zasad zostanie przedstawione w następnych wpisach na naszym blogu).

Warto podkreślić, iż zgodnie z przedstawioną powyżej regulacją, obowiązkowi dokumentacyjnemu podlegają transakcje mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty podatnika), za które uważa się transakcje lub inne zdarzenia jednego rodzaju. Doprecyzowanie przez ustawodawcę definicji transakcji, może przyczynić się do wyjaśnienia sporu (o którym pisaliśmy wcześniej) i powszechnym przyjęciu, iż obowiązek sporządzenia dokumentacji powstaje, jeżeli wartość wszystkich świadczonych usług tego samego rodzaju przekracza kwoty wskazane przez ustawodawcę. W konsekwencji, wydaje się uzasadnione, iż zsumowaniu powinny podlegać transakcje jednego rodzaju.

Podpisana przez Prezydenta ustawa wprowadza rewolucyjne zmiany w zakresie cen transferowych, rozszerzające obowiązki dokumentacyjne wielu podatników. Proces sporządzenia dokumentacji cen transferowych w przypadku wielu podmiotów stanie się bardziej czasochłonny i będzie wymagał bardziej szczegółowej ekonomicznie analizy transakcji.

Z tego względu, podatnicy powinni wykazać się nie tylko większym zaangażowaniem w procesie opracowywania dokumentacji, ale zalecane jest również opracowanie odpowiedniej polityki cen transferowych, w celu uniknięcia ryzyka podatkowego.

Share This: