Rewolucyjne zmiany w cenach transferowych przegłosowane w Sejmie

11 września 2015 r. Sejm uchwalił projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT i CIT, o którym pisaliśmy w naszych poprzednich artykułach. W dalszej kolejności, ustawa zostanie skierowana do Senatu.

Projekt ustawy wprowadza rewolucyjne zmiany w zakresie dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Nowe regulacje będą względniejsze dla niedużych podatników, tzn. takich, których przychody lub koszty w roku podatkowym nie przekraczają 2 000 000 EUR – co do zasady, zostaną oni zwolnieni z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Natomiast podatnicy, których przychody lub koszty przekraczają 2 000 000 EUR będą musieli sporządzać local file zawierający m.in. opis transakcji, przepływy pieniężne dot. transakcji, funkcji, aktywów i ryzyk ponoszonych przez podatnika, metodę i sposób kalkulacji dochodu dot. transakcji.

Po przekroczeniu progu 10 000 000 EUR podatnicy będą zobowiązani do sporządzenia benchmark study uzasadniającego, że transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi zostały zawarte na warunkach rynkowych.

Przekroczenie kolejnego progu – 20 000 000 EUR – będzie skutkowało obowiązkiem opracowania master file zawierającego informacje o grupie podmiotów powiązanych, w tym: wskazanie podmiotu sporządzającego dokumentację, opis struktury organizacyjnej, polityki cen transakcyjnych, opis przedmiotu i zakresu działalności grupy, istotnych wartości niematerialnych, sytuacji finansowej grupy kapitałowej oraz opis zawartych porozumień cenowych.

Nowelizacja nakłada największych podatników, których skonsolidowane przychody przekraczają 750 000 000 EUR obowiązek raportowania według krajów (Country-by-Country reporting), zawierający informacje o wysokości dochodów i zapłaconego podatku oraz miejsca prowadzenia działalności, jednostkach zależnych i zakładach zagranicznych należących do grupy kapitałowej.

Przebieg procesu legislacyjnego można śledzić na stronie Sejmu: http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3697

O dalszych pracach nad tym projektem, będziemy informować Państwa na naszym blogu.

Share This: